Objavljen konkurs za udruženja građana

Opštinsko veće opštine Krupanj raspisuje za 2018.godinu :

K O N K U R S
za dodelu budžetskih sredstava opštine Krupanj za finansiranje/sufinansiranje programa /projekata udruženja građana u oblastima od javnog interesa za 2018. godinu

I
Predmet konkursa je dodela sredstava predviđena Odlukom o budžetu za 2018.godinu sa svrhom finansiranja/sufinansiranja programa/projekata i drugih aktivnosti udruženja građana koja se aktivno i u kontinuitetu bave radom u oblastima od javnog interesa i kroz svoje programe doprinose opštem razvoju lokalne zajednice.

II
Oblasti od javnog interesa su sledeće:
-socijalno-humanitarna oblast
-kulturno umetničo stvaralaštvo
-promocija i podrška privrednog razvoja
-promocija turizma
-zaštita životne sredine
-opšte javne usluge u lokalnoj samoupravi

III
Pravo učešća na konkursu imaju udruženja koja ispunjavaju sledeće uslove:
-da su registrovana u skladu sa Zakonom i imaju status pravnog lica
-da im je sedište na teritoriji opštine Krupanj
-da program rada/projekat realizuju na teritoriji opštine Krupanj
-da su osnovana radi ostvarivanja ciljeva od javnog interesa u nekoj od navedenih oblasti
-da su direktno odgovorna za pripremu i realizovanje programa/projekata
-da su podnela finansijski (godišnji) izveštaj za prethodnu godinu o utrošku sredstava u skladu sa ugovorom o dodeli istih za realizovanje programa/projekata
-da nisu u postupku likvidacije, stečajnom postupku ili pod privremenom zabranom obavljanja delatnosti
-da nemaju blokadu računa i da su izmirila poreska dugovanja

IV
Kriterijumi procene za odabir programa/projekata i dodelu sredstava su:
-zakonitost i efikasnost korišćenja sredstava; 5 bodova
-održivost programa i projekata; 5 bodova
-kapacitet nosioca projekta, kvalifikacije projektnog tima usklađene sa predloženim ciljevima, aktivnostima i rezultatima projekta; 10 bodova
-nosilac projekta ima obezbeđeno adekvatno partnerstvo/sopstvena sredstva ;
5 bodova
-program/projekat jasno izražava javni interes definisan konkursom; 10 bodova
-usklađenost planiranih aktivnosti sa ciljevima i očekivanim rezultatima u ciljnoj grupi ; 10 bodova
-razrađenost i izvodljivost plana realizacije programa ili projekta ; 10 bodova
-ostvarivost planiranih rezultata i merljivost indikatora; 10 bodova
-razvojna i finansijska održivost programa/projekta; 5 bodova
-značaj promene koja se očekuje nakon primene projekta; 5 bodova
-ekonomska opravdanost predloga budžeta u odnosu na cilj i projektne aktivnosti (prihvatljivi troškovi) ; 10 bodova
-precizno i detaljno prikazani troškovi programa/projekata koji objašnjavaju usklađenost sa predviđenim aktivnostima ; 10 bodova
-promocija, to jest publicitet koji se ogleda u načinu informisanja ciljne grupe odnosno šire javnosti o programu ili projektu. 5 bodova

V
Ukupan iznos sredstava planiran za finansiranje programa rada/projekata udruženja u navedenim oblastima iz budžeta opštine Krupanj u 2018. godini iznosi
2 009 679 ,00 dinara.
Udruženja mogu konkurisati sa programom rada ili sa jednim projektom.
Maksimalan iznos sredstava po pojedinačnom programu/projektu koja će se dodeliti u okviru ovog konkursa je do 200 000,00 dinara.
Sredstva se dodeljuju za programe/projekte koji će se realizovati u tekućoj godini najkasnije do 30.12.2018.godine.
Neprihvatljivi troškovi programa/projekta koji se neće pokrivati javnim konkursom su:
-troškovi koji se ne odnose na period sprovođenja programa/projekta
-troškovi nabavke opreme i materijala koji ne služe za realizaciju programa
-zaostali dugovi, porezi i kamate
-stavke koje se već finansiraju iz drugih izvora ili iz budžeta opštine Krupanj (javnim nabavkama i drugim)
-plaćanje istih osoba po različitim osnovama u okviru realizacije jednog projekta
-kupovina zemlje, zgrada, tehničke opreme (računar, tablet, fotoaparat i dr.)
-troškovi pripreme predloga programa/projekata
-svi troškovi iz grupe Prihvatljivi troškovi ako prevazilaze uobičajene iznose za tu namenu
Opština zadržava pravo da ne dodeli sva raspoloživa sredstva.

VI
Uz prijavu na konkurs udruženja podnose:
1)Obrazac predloga programa/projekta
2)Obrazac za budžet (finansijski plan) sa strukturom troškova
3)Fotokopiju izvoda iz statuta udruženja iz koga se vidi da se ciljevi udruženja ostvaruju u oblastima za koje se konkuriše programom/projektom
4)Odluku nadležnog organa udruženja o usvajanju programa rada/projekta za
tekuću godinu
5)Izjavu ovlašćenog lica da će udruženje sredstva trošiti namenski u skladu sa ugovorom
VII
Prijava i konkursna dokumentacija dostavljaju se u zatvorenoj koverti sa naznakom «Konkurs za finansiranje udruženja građana» i predaju na pisarnici opštine Krupanj ili poštom na adresu: Opština Krupanj, ul.Maršala Tita broj 2, 15314 Krupanj.
Prijava na konkurs i drugi obrasci mogu se preuzeti na sajtu opštine Krupanj na adresi: www.krupanj.org.rs ili u Opštinskoj upravi, Odsek za privredu i lokalni ekonomski razvoj, kancelarija broj 22, kontakt osoba Olga Antonić, telefon 015/581-475 lokal 109.

VIII
Rok za podnošenje prijave i predloga programa/projekata na konkurs je od 22.02.2018. godine do 09.03.2018.godine do 15,00 časova.
Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati kao i prijave koje nisu potpisane od strane ovlašćenih lica.

IX
Listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa/projekata komisija će objaviti na opštinskom sajtu i oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Krupanj.
Podnosioci prijava imaju pravo prigovora na listu u roku od 5 dana od dana njenog objavljivanja.
Odluku o prigovoru, konkursna komisija doneće u roku od 15 dana od dana prijema prigovora.
X
Odluku o dodeli sredstava doneće Opštinsko veće, a na predlog konkursne komisije u roku od 20 dana od dana isteka roka za prigovore.
Odluka o dodeli sredstava biće objavljena na opštinskom sajtu i oglasnoj tabli opštine Krupanj u roku od 3 (tri) dana od dana donošenja.

XI
Na osnovu konačne Odluke o dodeli sredstava Predsednik opštine zaključiće pojedinačne ugovore o finansiranju/sufinansiranju programa od javnog interesa koje realizuju udruženja građana.
Ugovorom se utvrđuju prava, obaveze i odgovornosti ugovornih strana, način i rok za prenos odobrenih sredstava, rok za realizaciju programa/projekata, način izveštavanja o realizaciji programa/projekata, kao i druga prava i obaveze ugovornih strana.

Kompletnu dokumentaciju možete preuzeti na sajtu opštine Krupanj ili na linku http://www.krupanj.org.rs/index.php?id=58&items=2253

 

Оставите одговор