Социјална давања у континуитету

 РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА КРУПАЊ ОПШТИНСКА УПРАВА

Број:  53-2787/2020 Датум:25.03.2020.године

К р у п а њ

     ПРЕДМЕТ: обавештење

      Обавештавају се грађани да је на седници Владе Републике Србије донет Закључак 05 Број: 53-2787/2020 од 24. марта 2020. године, да се корисницима права на: новчану социјалну помоћ, додатак за помоћ и негу другог лица, увећани додатак за помоћ и негу другог лица, дечији додатак, накнаду зараде за време одсуства са рада ради посебне неге детета и на остале накнаде по основу посебне неге детета, по прописима у области социјалне заштите и финансијске подршке породици са децом, којима право истиче 15.03.2020. године и касније, а надлежни орган није одлучио о даљем коришћењу права, продужава даља исплата права на основу раније донетих решења, најдуже три месеца, односно док траје ванредно стање.

         ОПШТИНСКА УПРАВА         ОПШТИНЕ КРУПАЊ